06 სექ

დისერტაციის დაცვა

სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე შემდარი სადოქტორო დისერტაციების დაცვა (2018-2019 წწ.)
ყველა სიახლე

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დოქტორანტურაში შემოსული განცხადების, თანამდევი დოკუმენტაციის შემსწავლელი და გასაუბრების საფაკულტეტო დროებითი კომისიის სხდომის შედეგები