ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი
ზურაბ ბაიაშვილი – სრული პროფესორი
ტელ: (+995 32) 364075; 64-73
ელ. ფოსტა: z.baiashvili@gtu.ge
ია ირემაძე
ტელ: (+995 32) 364075; 64-73
ელ. ფოსტა: kokosha_66@mail.ru

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც მოქმედებს ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად, აწარმოებს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხარისხის სისტემატურ შეფასებას.
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:
  • სისტემატურად აფასებს უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და სამენიერო-კვლევით პროცესებს;
  • მონაწილეობს პროგრამული ატესტაციისათვის ფაკულტეტის მომზადებაში;
  • ამყარებს მჭიდრო კავშირს და თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნების უმაღლესი სასწავლებლების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად;
  • ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების გამოყენების გზით.