13 სექ

სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები - 2019

2019 წლის 25 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ სტუ-ს აკადემიური თანმდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე დარგობრივი საკონკურსო კომისიების მიერ ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები ფაკულტეტებისა და საგანთა ჯგუფების მიხედვით

ყველა სიახლე

პერსონალის სერთიფიკაციის ორგანო

  • სერთიფიკაციის სტრუქტურა 

           სო-ს პერსონალი

სსსკსც - ს პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოს

ძირითადი საკადრო შემადგენლობა


#

სახელი, გვარი

თანამდებობა

1.

ოთარ გელაშვილი

ორგანოს ხელმძღვანელი, პროფესორი, საპროცედურო კომისიის  თავმჯდომარე

2.

ვალერი ჯაჯანიძე

ხარისხის მენეჯერი,   საპროცედურო კომისიის  წევრი

3

გოდერძი ტაბატაძე

სააპელაციო სამსახური

4.

ნათია ბუთხუზი

კონფიდენციალურობის, მიუკერძოებლობისა და უსაფრთხოების სამსახური

5.

მანანა კოპლატაძე

ორგანოს სამდივნო

 

საპროცედურო კომისიის მოწვეული წევრები

1.

 

 

2.

 

 

         სო-ს სტრუქტურა

  • სერთიფიკაციის სქემა


  • სერთიფიცირებული პირების რეესტრი
  • ფორმები და რეკომენდაციები
         განაცხადის ფორმა
              აპელაციის ფორმა
              სერთიფიკაციის სქემა

  • სო-ს რეკვიზიტები