ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სიტემების ფაკულტეტი

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

ჩვენს შესახებ

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის სამართალმემკვიდრეა, რომელიც 1992 წელს შეიქმნა და იმ დროისათვის 3 სპეციალობას აერთიანებდა.
 
დღეისათვის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტზე  12 საბაკალავრო,     9 სამაგისტრო და  5 სადოქტორო პროგრამა ხორციელდება, რომლებზეც 5000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს.
 
2013    წლიდან    ფაკულტეტზე აკრედიტებულია ახალი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები: „ევროპისმცოდნეობა“ და „საჯარო მმართველობა“. ახლად დაარსებულ  კრიმინალისტიკის ლაბორატორიისთვის შეძენილი იქნა საქართველოში ერთადერთი და ულტრათანამედროვე კრიმინალისტიკური აღჭურვილობა, რაც საშუალებას გვაძლევს მოვამზადოთ კრიმინალისტები პროფესიულ სწავლებით დადგენილი III, IV, V საფეხურის სტანდარტებით. 
 
1997 წლიდან გერმანიის მთავრობის ხელშეწყობით და მხარდაჭერით,  ჩვენი   ფაკულტეტის საუკეთესო  სტუდენტები    ყოველწლიურად  იგზავნებიან სასწავლებლად და პროფესიული პრაქტიკის გასავლელად გერმანიაში  პარტნიორ უნივერსიტეტებში.
 
ფაკულტეტის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ სწავლის პერიოდში მონაწილეობა მიიღონ პროექტებში, რომლებიც იმართება სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში.
 
სტუდენტები მონაწილეობენ საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში, ბევრი მათგანი ფაკულტეტის დაფინანსებით იგზავნება კონფერენციებზე, ფესტივალებზე, სემინარებზე, ფორუმებზე, იმიტირებულ პროცესებზე, პრაქტიკასა და სტაჟირებაზე სხვადასხვა ორგანიზაციაში.
 

                      

სტუდენტური თვითმართველობის დაფინანსებით ყოველწლიურად ეწყობა ტურისტული და თემატურ-სოციოლოგიური ექსპედიციები.

სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულნი კულტურულ-სპორტულ ღონისძიებებში და  სამოდელო ბიზნესში.

 

სიახლეები

განცხადებები

 
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
 
 
2014 წლის 17 იანვარს დანიშნულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები.
 
სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს ფაკულტეტის სრულ ან ასოცირებულ პროფესორს.
 
კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2013 წლის 25-29 დეკემბერს,  9-10 იანვარს 10.00 საათიდან 16.00 საათამდე  სტუ-ის  მე-6 კორპ., 911-ე ოთახში (ლია ფიფია).
 
კანდიდატმა რეგისტრაციისათვის განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს:
 
ა.  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ბ.  მონაცემები განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ;
გ.  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლი;
დ. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლი;
ე.  ცნობა აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ.
 
სადისერტაციო საბჭოს სხდომა ჩატარდება 17 იანვარს 15 სთ-ზე, 702ბ აუდიტორიაში
 
 
 
 

 

გამოცემები


ფაკულტეტზე გამოდის შემდეგი პერიოდული ჟურნალები
 
,,ეკონომიკა“, ,,სოციალური ეკონომიკა“, ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი”, „ხელისუფლება და საზოგადოება“,
,,თემიდა“, ,,საისტორიო ვერტიკალები“,  ,,პარალელი“, ,,განათლება”, ,,Scripta manent”, ,,სვეტიცხოველი“.

moodle